Policy2019-04-29T11:31:44+00:00

Policy

Vi bryr oss om dig och det förtroende du ger oss.

Tillämpning

Dessa Allmänna Villkor gäller för tjänster som tillhandahålls av YOSSO AB, org.nr 559142-9856

(”YOSSO”) via webbplatsen www.yosso.se och mobilapplikationen YOSSO.

Villkoren gäller för alla Användare som registrerar ett konto på webbplatsen eller i appen.

 

Definitioner

”Kund”- Avser juridisk person som registrerar ett YOSSO- konto.

 ”Användare”– Avser enskild person hos Kunden eller privatperson som använder YOSSO.

”Licens” – Avser rättigheten att använda och få åtkomst till Tjänsten YOSSO.

 ”Konto”- Avser Kundens inloggning på www.yosso.se, varifrån Kunden har möjlighet att nyttja YOSSO.

Slutkund”- Avser kundens kund som är mottagare av vara och/eller tjänst tillhandahållen av Kunden.

”Offert”– Avser skriftligt erbjudande om tjänst eller vara som skickas från Kunden via YOSSO till en Slutkund på Slutkundens begäran.

”Kontrakt”– Avser skriftlig överenskommelse om vilken vara som ska köpas eller vilken tjänst som ska tillhandhållas och skickas från Kunden till Slutkunden via YOSSO för elektronisk signatur.

Avtalsbundenhet

All användning av YOSSO:s tjänster är villkorad att du som Användare accepterar dessa Användarvillkor, vilket du också bekräftar när du skapar ett användarkonto.

Du kan närsomhelst sluta använda tjänsten och avregistrera ditt konto. Dessa villkor gäller så länge du som Användare har ett aktivt konto på YOSSO.

Användning av tjänsten

Som Användare ansvarar du för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Det är ej tillåtet att överlåta eller låta någon annan använda ditt konto.

Genom att acceptera dessa villkor garanterar du att du inte kommer använda tjänsten för ändamål som strider mot gällande lagstiftning, myndighetsföreskrift eller som på annat sätt kan medföra skada eller olägenhet för YOSSO eller tredjeman.

Tjänsten

YOSSO, Your Safe Service Option, är ett digitalt samarbetsverktyg som skapar helt nya förutsättningar för hantverkare och konsumenter att genomföra renoveringar och nybyggnationer på ett tryggt och effektivt sätt. Tjänsten tillhandahålls både via webbsidan www.yosso.se och via mobilapplikationen YOSSO.

Privatpersoner kan genom YOSSO samla sina kontakter, skicka förfrågningar och ta emot offerter som dem kan godkänna och signera elektroniskt direkt i systemet.

Marknadsplats

Företag kan ta emot förfrågningar från nya och befintliga kontakter. Skriva offerter direkt i systemet och skicka till kunden för godkännande med elektronisk signatur.

Företag Bas

För företagsanvändare ingår följande funktioner i bas-paketet:

ADMINISTRATIVA TJÄNSTER

Offert & Avtalsmallar

Leverantörsfakturaskanning

Foto & Dokument

Kommunikationsverktyg

Digital signering

ÄTA

Projektöversikt

Personliggare

Arbetsorder

MARKNADSTJÄNSTER

5 flaggor på kartan

Profilsida

Referenser

Tilläggstjänster

Företagsanvändare kan även köpa till följande tilläggstjänster:

Tidsrapportering

Projektkostnad

Extra flaggor

Påminnelser

Underprojekt

Tilläggstjänster köps i företagsportalen.

Priser och betalningsvillkor

YOSSO är gratis att använda för privatpersoner.

För Företagskunder gäller de priser som anges i tillämpligt Tjänsteavtal.

Betalning görs månadsvis i förskott med kreditkort eller mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar.

Förmedlingsprovisionen om 3 % av accepterat offertvärde betalas mot faktura i samband med att affären accepteras.

 

Kundens åtaganden

Kunden åtar sig att ensamt ansvara för all kommunikation med sina Slutkunder. Detta inkluderar bland annat kundsupport som säkerställer att Kundens Slutkund inte behöver vända sig till YOSSO för frågor om offerter, kontrakt eller tillhandahållna varor och tjänster som YOSSO inte ansvarar för.

Kunden åtar sig att uppfylla sina åtaganden gentemot Slutkund för de tjänster och/eller varor som Offert och Kontrakt avser. YOSSO har inget ansvar för de varor och Tjänster som Kunden erbjuder sina Slutkunder.

Vidare så är Kunden ensamt ansvarig för allt bildmaterial, logotyper och annat innehåll som Kunden laddar upp i Tjänsten.

 

Tjänstens tillgänglighet

YOSSO avser att hålla tjänsten tillgänglig alla dagar om året men förbehåller sig rätten att vid underhåll eller uppdateringar stänga ned hela eller delar av tjänsten.

YOSSO garanterar inte att användningen av tjänsten kommer vara oavbruten eller fri från fel.

YOSSO ansvarar därmed inte för eventuella tekniska fel, oavsett felens orsak, eller andra störningar i tjänstens tillgänglighet som orsakas av till exempel bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller i samband med uppdateringar och underhåll.

Vidareutveckling

YOSSO planerar att kontinuerligt vidareutveckla, uppdatera och förbättra Tjänsten. All vidareutveckling ingår som en del av Tjänsten och Användares nyttjande av utvecklad funktionalitet sker i enlighet med villkoren i dessa Användarvillkor såvida inte YOSSO informerar om att utvecklad- och/eller ny funktionalitet kräver särskilda villkor.

Ansvarsbegränsningar

YOSSO har för avsikt att all information på webbplatsen och i mobilapplikationen ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Vi kan dock inte garantera tillgängligheten till tjänsten och kan ej hållas ansvariga för om tjänsten ligger nere eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

YOSSO är inte part i avtal som ingås mellan Användare och har således ingen ersättningsskyldighet gentemot Användarna för avtal de träffat med varandra genom nyttjandet av tjänsten.

YOSSO har inte heller något ansvar för att tjänsten utförs i tid och med överenskommen kvalitet.

Skulle du som användare på något vis råka ut för direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakas eller påstås ha orsakats genom, eller i samband med utförandet av ett projekt, ska du vända dig till den Uppdragstagare/ Uppdragsgivare som du ingått avtal med. Du är införstådd med och accepterar att YOSSO inte är ansvariga eller ersättningsskyldiga för någon sådan skada.

YOSSO:s rätt att stänga av användare

YOSSO förbehåller sig rätten att ensidigt besluta om att stänga av Användare från tjänsten. Avstängning kan till exempel ske till följd av brott eller skälig misstanke om brott mot dessa användarvillkor eller om tjänsten används på ett sätt som kan orsaka YOSSO eller tredjeman skada.

 

Sekretess

Kunden ansvarar för att skydda licensnycklar och annan känslig information, såsom lösenord, som är kopplad till Tjänsten och detta avtal. Kunden åtar sig att omgående meddela YOSSO om varje möjligt missbruk av Tjänsten och vid varje form av säkerhetsbrott gällande Tjänsten.

Immateriella rättigheter

YOSSO äger samtliga rättigheter, inklusive varumärke, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till tjänsten. Det är inte tillåtet att som användare av tjänsten kopiera, modifiera, distribuera eller på annat sätt sprida information och innehåll från tjänsten till allmänheten via internet eller på annat sätt.

Hantering av personuppgifter

När du registrerar dig som användare hos YOSSO förser du oss med vissa personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska tillhandahålla tjänsten. Genom att registrera ett användarkonto godkänner du att vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy som du hittar här.

 

Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. YOSSO använder cookies för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och för att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

När du besöker YOSSO:s webbplats godkänner du användandet av cookies. De flesta webbläsare går dock att konfigurera så att du helt kan blockera användningen av cookies. Detta kan dock påverka webbplatsens funktionalitet.

 

Lagring av information

All information som du som Användare laddar upp i YOSSO lagras i molnet på Amazon servrar med SSL-säkerhet placerade inom EU/EES.

 

Klagomål och synpunkter

Vi strävar efter att ha så nöjda kunder som möjligt och är därför angelägna om att få veta om du som Användare är missnöjd eller har synpunkter på tjänsten. Hjälp oss att bli bättre genom att skicka dina synpunkter till oss per e-mail: info@yosso.se.

Giltighetstid och uppsägning

All användning av YOSSO:s tjänster är villkorad att du som Användare accepterar dessa Användarvillkor, vilket du också bekräftar när du skapar ett användarkonto.

Du kan närsomhelst sluta använda tjänsten och avregistrera ditt konto.

YOSSO:s betaltjänster löper tillsvidare med en uppsägningstid om 2 månader. Uppsägning ska ske skriftligen för att vara giltig. Detsamma gäller för minskning av antalet användare av Tjänsten.

Uppsägning innebär att förlängning av avtalet inte kommer till stånd. Eventuella förskottsbetalningar återbetalas ej. Avtalets upphörande innebär även att den information som kunden laddat upp i tjänsten raderas permanent.

YOSSO äger rätten att häva detta avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot villkoren i Tjänsteavtalet eller dessa Användarvillkor, är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.

Ändringar och tillägg

Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss.

Aktuella villkor finns publicerade på webbplatsen och i mobilapplikationen och du som Användare ansvarar för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

 

Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.

1. Avtalets omfattning

 • Detta Avtal reglerar Kundens tillgång till och användning av Yosso, Your Safe Service Option, (”Tjänsten”). Yosso är ett digitalt samarbetsverktyg som skapar helt nya förutsättningar för hantverkare och konsumenter att genomföra renoveringar och nybyggnationer på ett tryggt, kommunikativt och effektivt sätt.
 • Tjänsten tillhandahålls av Yosso AB, org.nr 559142-9856, Hantverksvägen 12, 151 65 Södertälje.
 • Tjänsten består av en Android app, en iOS app och en webbsida.
 • Kunden önskar ansluta sig till Tjänsten och Parterna har därmed ingått detta Avtal.

 

2. Bilagor

 • I Avtalet ingår detta Tjänsteavtal samt vid var tid gällande Användarvillkor som återfinns på https://www.yosso.se/policies. Om motstridigheter föreligger mellan Tjänsteavtalet och Användarvillkoren, ska bestämmelserna i Tjänsteavtalet äga företräde.

3. Tjänster

 • Tjänsten Yosso Bas innehåller följande funktioner:
YOSSO BAS
Funktion Beskrivning
Profilsida Professionell presentation av ditt företag
Referenser Visa dina tidigare jobb för dina blivande kunder
Offert & avtal Digitala mallar till varje projekt
Digital signering Signera och hantera avtal direkt och digitalt
Foton & dokument Samla alla dina dokument på ett ställe
Leverantörsfakturaskanning Skanna in underlag direkt via mobilen
Projektöversikt Ha koll på dina projekt i realtid
ÄTA Dokumentera dina ÄT:or i realtid med både text och foto
Personalliggare Enkel personalliggare direkt i din mobila enhet
Arbetsorder Arbetsorder skapas direkt i mobilen
Kommunikationsverktyg Kommunicera enkelt med dina medarbetare och kunder
Projektkostnad Ha koll på material-, personal- och övriga kostnader
5 Flaggor/ marknadsplatser Gör ditt företag tillgängligt för kunder på kartan
Pris /månad 699 kr exkl. moms

 

 • Priset gäller för en (1) administratör och ett obegränsat antal medarbetare. Önskas fler administratörer kan det beställas som en tilläggstjänst i företagsportalen mot en extra avgift.

4. Tilläggstjänster

 • Utöver bas-paketet finns följande funktioner att beställa som tilläggstjänster:
TILLÄGGSTJÄNSTER
Funktion Beskrivning
Extra flaggor Utöka möjligheten att nå fler kunder
Tidrapport Kontroll av upparbetade timmar i pågående projekt

*Ytterligare tilläggstjänster lanseras inom kort. I företagsportalen återfinns aktuell information om tillgängliga tilläggstjänster.

 • Tilläggstjänsterna beställs i företagsportalen och där finns även information om aktuella priser för respektive tilläggstjänst.
 • Samtliga beställningar av tilläggstjänster som görs i företagsportalen är direkt bindande för Kunden och blir del av detta Avtal.
 • Tilläggstjänsterna betalas tillsammans med ordinarie månadsavgift.

5. Förmedling av uppdrag

 • Yosso tillhandahåller även en marknadsplats där hantverkare och konsumenter kan mötas.
 • För alla uppdrag som förmedlas via Yosso debiteras en förmedlingsprovision om 3 % av offererat och accepterat belopp, dock minst 500 kr exkl. moms och max 3 000 kr exkl. moms per uppdrag.
 • Förmedlingsprovisionen betalas mot faktura i samband med att affären accepteras.

6. Betalningsvillkor

 • Betalning erläggs månadsvis i förskott med kreditkort eller mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar.
 • I fall av försenad betalning, äger Leverantören rätt att debitera påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

7. Avtalstid

 • Detta är ett tillsvidareavtal som löper till dess att det sägs upp av endera part i enlighet med punkt 7.2.
 • Avtalet löper med en ömsesidig uppsägning om två (2) månader. Uppsägning ska ske skriftligen för att vara giltig.

Vi på Yosso AB (”Yosso”) värnar om din personliga integritet och vill försäkra dig om att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (EU: s allmänna dataskyddsförordning nr 2016/679). Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter.

 1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Vanliga personuppgifter är till exempel namn, adress, personnummer och bilder.

 1. Vem är personuppgiftsansvarig?

Yosso AB

Org.nr 559142-9856

Hantverksvägen 12

151 65 Södertälje

E-mail: info@yosso.se

 1. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Yosso samlar in följande personuppgifter:

 • Namn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Personnummer
 • Samt andra uppgifter som du själv tillhandahåller när du kontaktar oss.
 1. Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du ger oss, till exempel:

 • Genom att fylla i ett formulär på vår webbsida eller skicka ett e-mail till oss;
 • Om du skapar ett Yosso-konto eller ber om en offert från oss;
 • Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev;
 • Om du deltar i marknadsföringsaktiviteter som vi organiserar;
 • Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra sociala medier-konton (t.ex. tredjepartsplattformar som Twitter, Facebook och Instagram) kan Yosso få information om din profil och dina interaktioner från leverantören av plattformen; och/eller:
 • Från cookies (kakor) på vår webbsida eller i vår app.
 1. Vad är syftet med behandlingen av dina personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in om dig kommer att behandlas av Yosso för följande ändamål:

a)     Att uppfylla vårt avtal med dig
b)     Att tillhandahålla våra tjänster och behandla eventuell betalning
c)     Att kommunicera med dig via e-post, webbformulär och på sociala medier
d)     För marknadsföring, inklusive e-mail och SMS/MMS marknadsföring (som du kan välja att avregistrera via en länk i varje mail eller textmeddelande)
e)     För att få statistik om användningen av vår webbsida och andra sociala medier
f)      Att underhålla, utveckla, testa och förbättra vår webbsida och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på
g)     Att följa gällande lagar, till exempel bokföringslagar.

 1. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Yosso behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig och när vi har ett annat legalt och legitimt intresse för att behandla dina personuppgifter. Om Yosso behandlar dina personuppgifter för något syfte som enligt gällande lag kräver ditt samtycke, kommer vi att först inhämta ditt samtycke.

 1. Vilka kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag samt till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Yosso, såsom till exempel betal- och bokföringstjänster eller IT-tjänster.

 1. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Yosso kommer inte spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.Vi kommer att behandla dina uppgifter:

a)     Så länge som krävs enligt lag
b)    Till dess att vi inte längre har en giltig anledning att behålla den; eller
c)     Till dess du ber oss att sluta behandla dina personuppgifter. Vi måste dock behålla de personuppgifter som är nödvändiga för att säkerställa att vi följer dina önskemål om att vi inte ska fortsätta behandla dina personuppgifter eller för att fullfölja vårt åtagande om du vill nyttja din rätt att bli glömd. Till exempel måste vi behålla din förfrågan om att bli raderad även om den innehåller dina personuppgifter tills du inte längre är vår kund.

 

 1. Dina rättigheter

Yosso kommer, på din begäran eller på eget initiativ, rätta till, ta bort eller komplettera information som visar sig vara felaktig, ofullständig eller vilseledande. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring, har du alltid rätt att göra invändningar mot sådan behandling genom att kontakta oss, se kontaktinformation ovan.  Du har också rätt att begära:

a)     Tillgång till dina personuppgifter: Det innebär att du har rätt att en gång per kalenderår, genom skriftlig ansökan, få en utskrift av vilka personuppgifter som registreras om dig, syftet med behandlingen och information om vem vi har lämnat din information till.
b)    Radering av dina personuppgifter: Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om behandlingen inte längre är nödvändig för det syfte för vilket de samlades in. Denna rätt begränsas dock av det faktum att det kan finnas juridiska krav som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter, till exempel bokförings- och skattelagar. I så fall upphör vi att behandla dina personuppgifter för andra ändamål än att följa gällande lagstiftning.
c)     Begränsning av databehandling: Det innebär att dina personuppgifter endast får användas för specifika ändamål som du har lämnat ditt samtycke till.
d)    Dataportabilitet: Det innebär att du har rätt att, under vissa förutsättningar, extrahera och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du ville framföra klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen.

Har du frågor?

FAQ